ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ સેવા- વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 સેવા પરીક્ષા 2021- સૂચના

GPSC Has released an Important announcement Regarding the use of calculator in the main written examination in Gujarat Engineering Service, Class-I and II (Sl. 21 / 2020-21)

By Gujarat Public Service Commission of Gujarat Engineering Service, Class-I and II Candidates for the main examination to be held on 16/11/2021, 12/11/2021 and 30/11/2021

Only of the following non-programmable calculator mentioned in the Civil Engineering Question Paper-04,09,08 of the examination.


Used. All concerned candidates should take note.

Education Qualification for GPSC- GES Exam

The Candidate shall possess a Bachelor of Engineering (Civil) or Bachelor of Technology (Civil) obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a University under Section 3 of the UGC Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Govt; Provided that the candidate who has appeared at a degree examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Examination mentioned in sub-rule 1, but the result is not declared, shall also be eligible for admission to the Prelim. Exam. (2) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. (3) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

Syllabus/Pattern for GPSC- GES Mains Exam

  • Paper-1: Gujarati Language (Medium-Gujarati)-100 marks- 2 hours
  • Paper-2: English Language (Medium-English)-100 marks- 2 hours
  • Paper-3: Civil Engineering –I (Medium-English)-200 marks- 3 hours
  • Paper-4: Civil Engineering –II (Medium-English)-200 marks- 3 hours
  • Paper-5: Civil Engineering –III (Medium-English)-200 marks- 3 hours

GPSC નોંધો GPSC પ્રિલિમ્સ અને GPSC મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી માટે પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ પ્રોગ્રામ્સ લાવે છે. GPSC નોંધો દ્વારા શરૂ કરાયેલા વિવિધ કાર્યક્રમો નીચે મુજબ છે:- કોઈપણ શંકા માટે, ફક્ત અમને ચેટ કરો અથવા અમને એક ક્વેરી ભરો--
ભૂલ: સામગ્રી સુરક્ષિત છે !!
ગુજરાતી